جهت ثبت اعتراض به نمره گزينه تغيير نيمسال را در قسمت کارنامه نيمسال کليک کنيد 111111