دريافت برنامه هفتگي در تاريخ 1395/12/01الزامي مي باشد در غير اينصورت تمامي مسئوليت انتخاب واحد بر عهده دانشجو مي باشد و به هيچ اعتراضي رسيدگي نمي شود