پسوورد دانشجو?ان جد?دالورود شماره داوطلب? م? باشد اخذ درس آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس کاملا اختياري مي باشد و در تعداد واحد گذرانده هيچ تاثيري ندارد نام درس ترب?ت بدن? 2 به ورزش 1 تغ??ر ?افته است و نام درس ترب?ت بدن? 1 به ترب?ت بدن? تغ??ر ?افته است